Prawo odstąpienia od umowy / reklamacje

WZÓR - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz z takimi danymi należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Biuro Handlowe „LOBO” Jacek Bożkiewicz
ul. Szklarska 4A, Przebędowo
62-095 Murowana Goślina 
sklep@azylbiegacza.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

WZÓR - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz z takimi danymi można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat:
Biuro Handlowe „LOBO” Jacek Bożkiewicz
ul. Szklarska 4A, Przebędowo
62-095 Murowana Goślina

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:

J a k o dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy: adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

umowy sprzedaży z dnia __________ towaru: umowy o świadczenie innej usługi:
inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu:
Żądanie reklamacji:

usunięcie wady towaru lub usługi

wymiana towaru na wolny od wad obniżenie ceny towaru odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.

Podpis składającego: